Avukatın haklı olarak istifa ettiği dava ve icra takipleri henüz sonuçlanmamış olsa dahi avukat karşı yan vekalet ücretini müvekkilinden talep edebilir.

Yargıtay Kararı - 13. HD., E. 2015/5276 K. 2016/11823 T. 28.4.2016

 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı şirketin çeşitli dosyalarda avukatlığını yaptığını ancak yargılama masraflarının ödenmemesi nedeniyle haklı istifa ettiğini ileri sürerek, davalı şirket lehine takibi yapılmış dava ve icra takiplerine ilişkin vekalet ücretleri ile yapmış olduğu masrafların davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının davasının kısmen kabulü ile, 8.765,60TL'nın 7.093,00TL 'sına 04.12.2008 1.692,62TL 'sına dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı avukat, haklı istifa ettiğinden bahisle dava ve icra takiplerine ilişkin vekalet ücretleri ile yapmış olduğu masrafları istemiş; davalı, davacının ücrete hak kazanmadığını savunmuş; mahkemece istifanın haklı olduğu benimsenmek suretiyle, bilirkişi tarafından hesaplanan icra ve dava dosyalarına dair vekalet ücretleri yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karşı yan vekalet ücreti yönünden, işlerin henüz sonuçlanmadığı gerekçe gösterilerek, talebin reddine karar verilmiştir. Davacının istifasının haklı olduğu kabulüne göre artık davacı avukat, dosyalardan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkilinden Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmü uyarınca tüm karşı yan vekalet ücretini de talep edebilir. Mahkemece, bu kısım isteğin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.


#avukatlık vekalet ücreti #haklı istifa #karşı yan vekalet

Yol Tarifi