Satış ilanının vekil yerine asile tebliği usulsüz olup, borçlu vekiline satış ilanının tebliğ edilmemiş olması başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

Yargıtay Kararı - 12. HD., E. 2012/24332 K. 2012/34780 T. 26.11.2012

 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi K3 tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 11. Avukatlık Kanunu'nun 41. ve HUMK.nun 62, 68. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.

Somut olayda, Şişli İcra Hukuk Mahkemesi'nin 02.12.2009 tarih ve 2009/1761 E. - 1452 K. sayılı ilamın incelenmesinde, borçlunun vekili Av. K4 tarafından usulsüz tebligat şikayetinde bulunulduğu yapılan yargılama sonucu talebin reddine karar verildiği, bu kararın icra takip dosyasına ibraz edildiği ve dosya içinde mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda borçlunun icra takip dosyasında vekil ile temsil edildiği anlaşılmış olmakla, sonraki satış ilanının da vekile tebliği yukarıda açıklanan yasa hükümleri uyarınca zorunludur. Ancak borçlu vekiline satış ilanının tebliğ edilmediği görülmektedir.

Satış ilanının vekil yerine asile tebliği usulsüz olup, borçlu vekiline satış ilanının tebliğ edilmemiş olması başlı başına ihalenin feshi sebebi olduğundan, yine taşınmazda zarar unsurunun da gerçekleştiği göz önüne alınarak mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/11/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yol Tarifi